Výcvik pilotov

Výcvik pilotov

Spolupracujem s poprednými  leteckými školami na Slovensku a v Českej republike, kde pracujem ako  letový  inštruktor a poskytujem  tieto letecké  výcviky pre tých ,ktorí prejavia  záujem o niektorý z uvedených výcvikov.
 
Výcviky v školách FTO-zodpovedajú štandardom JAR-FCL 1 vydávaným Joint Aviation Authorities (JAA). Tieto výcviky sú pre každého kto sa chce lietaniu venovať profesionálne  ale aj pre tých , ktorí túžia od detstva lietať pre radosť. Preto neváhajte a zavolajte! Sme tu pre Vás 24 hodín  a 7 dní v týždni.
 
Splním Vám  Vaše sny,ktoré sa čoskoro stanú  skutočnosťou. Pre podrobnejšie informácie k jednotlivým výcvikom  kontaktujte sa priamo na dostupných tel. číslach, emailom, poštová adresa alebo dohodnite si stretnutie priamo na letisku v Trenčíne.
 • Výcvik na získanie licencie  bezmotorového pilota vetroňov GPL - cca 14hodín letových
 • Výcvik na získanie licencie  súkromného pilota  PPL(A) – cca 45 hodín  letových
 • Modulový  výcvik na získanie licencie obchodného pilota CPL(A)
 • Výcvik na získanie a obnovu triednej kvalifikácie – SEP(L)
 • Výcvik  na získanie kvalifikácie VFR NOC
 • Výcvik na získanie a obnovu kvalifikácie FI(A)

GPL :

Minimálny vek uchádzača o bezmotorový výcvik je 15 rokov. Výcvik sa vykonáva na vetroňoch Blaník L13, alebo L 23.

 • Pred začiatkom výcviku uchádzač absolvuje zdravotnú prehliadku u povereného lekára.
 • Neoddeliteľnou súčasťou výcviku je teoretická príprava v stanovenom rozsahu.
 • Celková doba výcviku závisí okrem vhodného počasia najmä od záujmu a časových možností uchádzača.
 • Počas výcviku uchádzač získa preukaz na obsluhu palubných rádiostaníc.
 • Po ukončení výcviku a vykonaní skúšok vydá Letecký úrad SR uchádzačovi medzinárodne akceptovaný preukaz pilota vetroňov GPL (Glider Pilot Licence).
PPL(A) :

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

Vstupné požiadavky:
 • Minimálny vek 16 rokov
 • Zdravotná prehliadka min. II. triedy
Priebeh výcviku
Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti je predpísané absolvovať minimálne 100 vyučovacích hodín a praktický výcvik pozostáva zo 45 letových hodín. Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.
Piloti - študenti počas lietania využívajú rádiovú komunikáciu na leteckých frekvenciách, preto je potrebné, aby získali osvedčenie rádiotelefonistu (RTF).

 
CPL(A) :
 
Cieľom modulového výcviku na získanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota CPL(A) je vyškoliť súkromného pilota, držiteľa licencie PPL(A) na úroveň odbornej spôsobilosti nevyhnutnej pre vydanie preukazu spôsobilosti CPL(A).
 
Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku:
Pred začatím modulového výcviku CPL(A) musí byť žiadateľ držiteľom platného preukazu spôsobilosti PPL(A) vydaného v súlade s PART-FCL a mať nalietaných najmenej 150 hodín ako pilot.
 
Priebeh výcviku
Žiadateľ musí absolvovať schválený výcvik teoretickej výučby, ktorý musí zahŕňať minimálne 200 hodín výcviku.
Pokiaľ žiadateľ absolvoval kurz teoretickej výučby potrebný na získanie CPL(A) v inej schválenej organizácii alebo má absolvovaný kurz teoretickej výučby ATPL(A) spolu s dokladom o absolvovaní, je mu teoretická výuka započítaná v plnej miere.
 
Výcvikový program je rozdelený na tri fázy:
 • I. fáza výcviku: 15 hodín (výcvik vykonávaný podľa pravidiel pre lety VFR)
 • II. fáza výcviku: 10 hodín (lety podľa prístrojov) za podmienok VMC
 • III. fáza výcviku: 5 hodín (výcvik VFR noc)
Modulový výcvik CPL môže byť upravený na základe
predchádzajúcich skúseností žiadateľa nasledovne:
 • ak je žiadateľ držiteľom kvalifikácie VFR NOC výcvik sa skladá len z fázy I. a II.
 • ak je žiadateľ držiteľom kvalifikácie IFR výcvik sa skladá len z fázy I.
Fázu III. výcvikového programu je možné odlietať aj ako samostatný výcvik pre získanie kvalifikácie VFR NOC. Žiadateľ  musí byť držiteľom platného preukazu spôsobilosti PPL(A) vydaného v súlade s ICAO Annex 1 a mať celkový nálet minimálne 50 hodín z toho minimálne 25 hodín ako veliaci pilot. 
 
Získaná kvalifikácia
Po ukončení výcviku pilot absolvuje preskúšanie examinátorom a získa licenciu obchodného pilota, ktoré ho oprávňuje vykonávať lety za úplatu.
 
SEP(L) :

Cieľom výcviku je preveriť návyky uchádzača v predmetnej triede a obnoviť návyky s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.
 
Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku
Platná zdravotná spôsobilosť min. prislúchajúca licencii uchádzača a platný preukaz spôsobilosti.
 
Priebeh výcviku
Rozsah každého výcviku sa posudzuje individuálne na základe kontrolného letu s uchádzačom, jeho letových skúseností a doby odkedy bola predmetná kvalifikácia neplatná.
 
Doporučený rozsah obnovovacích výcvikov:
 
Časové obdobie Odporúčaný výcvik
menej ako 3 mesiace ATO sa môže rozhodnúť, že nie je potrebný výcvik
3 mes. – 1 rok Minimálne 2 výcvikové sedenia
1 rok – 3 roky Minimálne 3 výcvikové sedenia
viac ako 3 roky Absolvovať výcvik na prvé vydanie
 
VFR NOC :

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie  VFR NOC je naučiť pilota lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR NOC.
 
Vstupné požiadavky:
 • platná licencia PPL(A)
 • nálet: min 50 hod z toho 25 ako PIC
 • zdravotná prehliadka min. II. triedy s vyšetrením farbocitu podľa PART - MED A.030.E
Priebeh výcviku
Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 5 letových hodín.
 
Získaná kvalifikácia
Po ukončení výcviku je absolvent oprávnený lietať v noci za podmienok viditeľnosti zeme-VFR NOC.
 
FI(A) :

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie leteckého inštruktora je vycvičiť držiteľov preukazu spôsobilosti (letún) na úroveň profesionality nutnú na vydanie kvalifikácie FI(A) a za tým účelom:
 • zopakovať a aktualizovať technické vedomosti inštruktora pre výcvik žiakov
 • vycvičiť inštruktora pre výcvik žiakov vyučovať základné predmety a letové cvičenia
 • ubezpečiť sa, že lietanie inštruktora pre výcvik žiakov má dostatočne vysoký štandard
 • naučiť inštruktora pre výcvik žiakov základom výučby a ich uplatňovania na úroveň PPL
Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku
 
Predtým ako sa žiadateľovi povolí začať schválený výcviku na získanie kvalifikácie letového inštruktora FI(A) musí:
 • nalietať aspoň 200 hodín času letu, z ktorých aspoň 100 hodín musí byť vo funkcii veliaceho pilota letúňa, ak je držiteľom ATPL(A) alebo CPL(A) alebo 150 hodín vo funkcii veliaceho pilota ak je držiteľom PPL(A)
 • splniť požiadavky na vedomosti pre CPL(A) stanovené v predpise PART-FCL
 • nalietať aspoň 30 hodín na jednomotorových piestových letúnoch, z ktorých aspoň 5 hodín musí nalietať v priebehu 6 mesiacov pred vstupnou letovou skúškou stanovenou predpisom PART-FCL
 • absolvovať aspoň 10 hodín výcviku letu podľa prístrojov, z ktorých najviac 5 hodín môže byť prístrojový pozemný čas na FNPT alebo na letovom simulátore
 • nalietať aspoň 20 hodín preletov ako veliaci pilot zahrňujúcich let v celkovej dĺžke najmenej 540 km (300 nm), pri ktorom sa musí uskutočniť pristátie s úplným zastavením na dvoch rôznych letiskách
 • úspešne urobiť zvláštnu vstupnú letovú skúšku s FI kvalifikovaným v súlade z PART-FCL , založenú na preskúšaní odbornej spôsobilosti ako je stanovené v PART-FCL v priebehu 6 mesiacov pred začiatkom kurzu; táto letová skúška musí zhodnotiť spôsobilosť žiadateľa absolvovať kurz
Priebeh výcviku
Teoretická príprava pozostáva z nasledujúcich častí:
 • vyučovanie a učenie, postupové skúšky
 • samovzdelávanie a aktívna účasť žiadateľa na teoretickej príprave žiakov pred zahájením praktického výcviku na PPL(A) a pozemných príprav obsiahnutých v osnove letového výcviku PPL(A) a CPL(A)
Praktický výcvik pozostáva z 30 hodín výcviku vo dvojom, kde žiadateľ o kvalifikáciu FI(A) letí z pravej strany.